Algemene voorwaarden 

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Pomper Automatisering te Smilde, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen.

1.2 Pomper Automatisering behoud zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. Deze voorwaarden zijn kosteloos te downloaden op www.pomperautomatisering.nl.

1.3 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van de klant gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door ons schriftelijk aanvaard en dan uitsluitend waarvoor ze zijn aanvaard. Door de klant van toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Alle door ons verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

1.5 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal alsmede andere door ons verstrekte gegevens binden ons niet.

1.6 Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn ons slechts bindend, indien deze schriftelijk door ons zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Wij hebben het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en zijn niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaan of zal ontstaan, tenzij ons een ernstig verwijt kan worden ter zake het niet aanvaarden van vorenbedoelde opdracht.

1.7 Annulering door de klant van de door haar geplaatste opdracht, of een gedeelte daarvan, kan alleen plaatsvinden met een schriftelijke toestemming. Wij hebben het recht een schadevergoeding te eisen met een maximum van 15% van de opdrachtsom die de klant bij uitvoering van de opdracht aan ons had moeten voldoen.

Artikel 2 Prijzen

2.1 Prijsopgave wordt gedaan op basis van geldende prijzen, op het tijdstip van tot stand komen van de overeenkomst. Indien zich nadien prijsverhogingen of verlagingen mochten voordoen, behoudt Pomper Automatisering zich het recht om het prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen c.q. aan te passen.

2.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen en tarieven: in euro, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd; gebaseerd op levering af ons bedrijf; exclusief de kosten van installatie of bedrijfstelling.

Artikel 3 Levering

3.1 De opgave van de leveringstermijnen in de opdracht, aanbieding, bevestiging en of contracten worden nagestreefd, doch zijn deze niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zullen wij in overleg treden met de klant. Wij verplichten ons echter wel te leveren zo snel als redelijkerwijs mogelijk is.

3.2 Wanneer er een gedeelte van de bestelling gereed is, zijn wij in de bevoegdheid dit deel te leveren dan wel te wachten op de complete bestelling.

3.3 Speciaal bestelde onderdelen kunnen na schriftelijke bevestiging van de klant niet meer teruggenomen worden, tenzij de toeleverancier dit wel toestaat op dat moment zijn de retourwerkingskosten voor de klant zijn rekening.

3.4 Wij hebben het recht indoen wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor de juiste uitvoering van een opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de klant zullen worden doorberekend zoals besproken in de vooraf verstrekte prijsopgaven. Zulks ontslaat ons niet van de werkzaamheden, overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Vervoer

4.1 Alle door de klant bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, geleverd af bedrijfsadres Pomper Automatisering.

4.2 Indien het vervoer van de goederen om redenen onafhankelijk van de wil van ons niet kan doorgaan, zijn wij gerechtigd de goederen voor de rekening en risico van de klant op te slaan.

4.3 De door de klant teruggezonden goederen reizen voor risico en rekening van de klant. Verzekering van deze teruggezonden goederen geschiedt niet door ons.

Artikel 5 Risicoverzekering

5.1 Vanaf het moment van levering c.q. installatie als bedoeld in de hier aan voorafgaande bepalingen kon de goederen geheel voor risico van de klant. De klant is verplicht de goederen voor diens rekening te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle schade door verlies, diefstal, beschadiging, waardevermindering, ongeacht door welke oorzaak. Voormelde verzekeringsplicht eindigt op het moment dat de klant integraal aan haar betalingsverplichtingen jegens ons heeft voldaan.

Artikel 6 Facturering

6.1 Facturering geschiedt onmiddellijk na levering.

6.2 Alle facturen zullen door de klant worden betaald overeenkomstig de op de opdrachtbevestiging en/of factuur vermelde betalingsregeling.

6.3 Voor opdrachten beneden een nader vastgesteld bedrag hebben wij het recht administratie en afhandelingskosten in rekening te brengen.

Artikel 7 Reclame en Garantie

7.1 De klant wordt geacht de door ons geleverde goederen en/of diensten na ontvangst te hebben goedgekeurd.

7.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde goederen en/of diensten dienen binnen drie dagen na levering aan ons te zijn gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klacht. Niet reclameren door de klant binnen deze termijn, betekend dat de geleverde goederen en/of diensten geheel beantwoorden aan de overeenkomst.

7.3 In geval van afkeuring van de goederen en/of diensten zullen wij in gelegenheid worden gesteld de afgekeurde goederen en/of diensten te herstellen / opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.

7.4 Het indienen van reclame ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

7.5 Retourzendingen van goederen zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

7.6 Retourzendingen van goederen met voorafgaande schriftelijke toestemming kan uitsluitend geschieden met aankoopbon en in originele verpakking.

7.7 Wij hanteren de garantiebepalingen zoals deze door de fabrikanten of importeurs van de door de door ons geleverde goederen zijn vastgesteld.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Indien wij tengevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, indien een dergelijke opschorting zes maanden heeft geduurd, de overeenkomst te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde. Bij gedeeltelijke nakoming door ons zal de klant een evenredig gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

Artikel 9 Betaling

9.1 Indien het krachtens iedere factuur door ons van de klant te vorderen bedrag niet stipt en volledig binnen de gestede betalingstermijn aan ons is voldaan, is de klant over het factuurbedrag c.q. het restantbedrag ingaande op de factuurdatum de wettelijke rente handelstransacties verschuldigd, een en ander zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling door ons aan de klant is vereist.

9.2 Compensatie van een eventueel door de klant gepretendeerde vordering op ons is uitgesloten, behoudens de aanwezigheid van door de klant uitdrukkelijk gestelde redelijke gronden.

9.3 Indien de klant enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijne laste wordt gelegd, indien in deze gevallen op redelijke gronden nakoming door de klant niet meer te verwachten is, is elke vordering van ons op de klant terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens hebben wij het recht de niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

9.4 Wij behouden ons het recht voor om zowel tijdens als na de totstandkoming der overeenkomst zekerheid tot betaling der koopsom te verlangen, waarvoor de kosten ten laste van de klant komen. Blijft de klant in gebreke om binnen een daartoe door ons gestelde termijn de verlangende zekerheid te verstrekken, dan kunnen wij de overeenkomst zonder enige nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan opschorten. Onverminderd het recht op betaling van de reeds leverde goederen, alsmede op schadevergoeding.

9.5 De klant wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk is geprotesteerd.

Artikel 10 Incassokosten

10.1 Alle kosten ontstaan uit of verband houden met het door ons geldend maken van onze rechten voortvloeiende uit of ter zake van de met de klant afgesproken overeenkomst van de koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van diensten, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de buitenrechtelijke kosten van enige niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen ten laste van de klant. Deze kosten worden berekend, voor een consument, aan de hand van een percentage van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00 en een minimum van € 40,00. Indien de klant niet btw-plichtig is wordt de vergoeding van de incassokosten verhoogd met een percentage dat gelijk is aan het btw-percentage. Indien de klant een zakelijk klant is (bedrijf) wordt een percentage van 15% aangehouden aan buitengerechtelijke incassokosten bij niet geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 De geleverde goederen blijven eigendom van Pomper Automatisering totdat de klant aan alle verplichtingen jegens ons, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan. De klant dient de goederen gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen calamiteiten.

11.2 Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden bij de klant aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Behoudens aan de verplichtingen van ons in geval van materiaal en/of fabricagefouten, ontstaan voor het transport, te zorgen voor kosteloze vervanging of herstel, dan wel restitutie van de koopprijs, zijn wij nimmer uit te welken hoofde dan ook voor enige, door de klant of door derden gelden of te lijden schade aansprakelijk, tenzij ons een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

12.2 De aansprakelijkheid jegens de klant vervalt in elk geval, indien de klant ons niet binnen drie dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld teneinde dit te kunnen onderzoeken.

12.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken, tenzij deze gebreken te wijten zijn aan grove schuld of opzet.

12.4 De eventuele aansprakelijkheid van ons voor schade van de klant is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende goederen. Voor gevolgschade zijn wij nimmer aansprakelijk. Tevens sluiten wij schade ontstaan door verlies van data op gegevensdragers nadrukkelijk uit.

12.5 Indien wij aansprakelijk zijn ter zake van uitvoeringen van opdrachten en leveringen, hebben wij het recht te onzer keuze, of vervangende goederen te leveren of de goederen te herstellen of de klant naar mate van de foute leverantie voor de koop- of leveringsprijs te crediteren.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Alle door ons aan de klant, en door de klant aan ons verstrekte gegevens, ontwerpen, documentatie en informatie in vorm van gegevens en/of software, blijven eigendom van ons en dragen een vertrouwelijk karakter, zodat deze gegevens door de klant niet mogen worden gekopieerd of aan derden worden getoond, bekend gemaakt of  ter beschikking worden gesteld. Eén en ander blijft ook van kracht na beëindiging van de overeenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.

Artikel 14 Algemeen

14.1 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst tussen ons en de klant nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn niet rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen.

14.2 Alle aanbiedingen of overeenkomsten waarop deze voorwaarden betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van enig internationaal recht wordt uitgesloten.

Artikel 15 Geschillen

15.1 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomst, welke daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van onze vestigingsplaats

Artikel 16 Deponering

16.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en kunnen als algemene voorwaarden worden aangehaald.

Locatie Smilde

Openingstijden Smilde:
Telefoon: 0592-413603
Maandag:       8.00 – 17.00
Dinsdag:         8.00 – 17.00
Woensdag:     8.00 – 17.00
Donderdag:    8.00 – 17.00
Vrijdag:           8.00 – 17.00
Zaterdag:       Gesloten
Zondag:         Gesloten

Locatie Beilen

Openingstijden Beilen:
Telefoon: 0592-413603
Maandag:      13.00 – 18.00
Dinsdag:          9.00 – 18.00
Woensdag:      9.00 – 18.00
Donderdag:     9.00 – 18.00
Vrijdag:            9.00 – 21.00
Zaterdag:         9.00 – 17.00
Zondag:           Gesloten

Volg ons op Twitter

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="nl"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/Z8z9pwNVjv">https://t.co/Z8z9pwNVjv</a></p>— PomperAutomatisering (@PomperAutomati) <a href="https://twitter.com/PomperAutomati/status/950410215006113792?ref_src=twsrc%5Etfw">8 januari 2018</a></blockquote><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->