Algemene voorwaarden – Basis serviceabonnement ketel

Algemene voorwaarden - Basis Serviceabonnement ketel

 •  

  Artikel 1 - Werkingssfeer

   

  1.        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het tussen U en Pomper Totaal Installateur B.V. overeengekomen Serviceabonnement.

   

  Artikel 2 - Definities

   

  1.        In deze algemene voorwaarden wordt, aangeduid met een hoofdletter, verstaan onder:

   

         U: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die een overeenkomst tot koop (Koop) en/of het verrichten van installatiewerkzaamheden (Werk) is aangegaan of aan wie een aanbod is gedaan.

   

         Pomper Totaal Installateur B.V.: Pomper Totaal Installateur B.V.., zijnde een onderneming die bedrijfsmatig Toestellen verkoopt en installeert, onderhoudt en/of repareert, en de namens Pomper Totaal Installateur B.V. optredende samenwerkende installatiebedrijven.

   

         Toestel: De complete Cv-ketel zoals door de betreffende fabrikant geleverd, plus het geen vallende binnen de Standaardinstallatie van het Toestel.

   

         Standaardinstallatie Cv-ketels: Het plaatsen/installeren van een Toestel zoals door de fabrikant geleverd én het aanpassen/vervangen van;

   

  §  de vulkraan, het overstort ventiel en het expansievat (behorende tot het standaard installatiepakket), mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als de cv-ketel

   

  *tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van het Toestel gemeten

  §  de rookgasafvoer*, van kunststof, aluminium of roestvrij staal tot maximaal 2 meter gemeten vanaf de mantel van de Cv-ketel of tot aan de daktoevoer of het bouwkundig kanaal;

   

  §  de cv-aansluitingen tot aan de eerste koppeling, afsluiter of verdeler *;

  §  de koud- en warmwateraansluiting, inclusief de inlaatcombinatie*;

  §  de gasleiding, inclusief de gaskraan*.

   

         Installatie: de in Uw woning aanwezige (centrale) verwarmingsinstallatie, luchtbehandelingsinstallatie, laagspanning-installatie, (warm)waterinstallatie, dakwerken, riolering, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die bestemd zijn voor gebruik, distributie, opslag, afvoer e.d. van gas, (hemel)water, elektriciteit en warmte.

   

         Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden aan het Toestel die nodig zijn voor bedrijfszeker en veilig gebruik van het Toestel.

   

         Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) het Toestel of een component vallende binnen de Standaardinstallatie, als gevolg waarvan een goed functioneren ervan onmogelijk is geworden.

   

         Service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage.

   

         Serviceabonnement: een overeenkomst die recht geeft op periodiek Onderhoud en indien van toepassing storingshulp aan het Toestel tijdens de contractperiode.


 

Artikel 3 - Serviceabonnement

 

Basis Serviceabonnement Cv-ketel

 

Omschrijving:

 

Dit Basis Serviceabonnement voor het Toestel omvat periodiek onderhoud, niet inbegrepen zijn het verhelpen van (eventuele) storingen en materiaalkosten , voorrijkosten en arbeid (voor het reguliere onderhoud) zijn wel inbegrepen.

Materiaalkosten krijgt u 10% korting over.

 

Onderhoud:

 

Elke 18 maanden Onderhoud of zoveel vaker als nodig geacht door Pomper Totaal Installateur B.V.

 

Storingen:

 

         24/7 bereikbaarheid voor het melden van Storingen aan uw Toestel.

 

         Arbeidsloon en materiaalkosten zijn niet inbegrepen, voorrijkosten zijn wel inbegrepen.

 

         Storingen worden zo spoedig mogelijk opgevolgd door Pomper Totaal Installateur B.V., uiterlijk binnen 24 uur na melding, tenzij het spoedeisende karakter ontbreekt. Pomper Totaal Installateur B.V. verhelpt Storingen met een niet spoedeisend karakter in overleg met U.

 

         Het genoemde onderhoudsinterval kan in de praktijk afwijken omdat Pomper Totaal Installateur B.V. het Onderhoud per kwartaal inplant. Het kan in die zin voorkomen dat het Onderhoud voor de eerste maal aan het begin van het kwartaal plaatsvindt en de tweede maal aan het eind van het kwartaal. Er kan als gevolg daarvan een langere periode verstrijken tussen de twee onderhoudsmomenten dan het genoemde interval. Tevens kan het voorkomen dat het door Pomper Totaal Installateur B.V. beoogde Onderhoud op verzoek van U wordt uitgesteld en er daardoor een langere periode verstrijkt tussen twee onderhoudsmomenten dan de genoemde interval. Een langere periode tussen twee onderhoudsmomenten kan nimmer reden zijn voor restitutie van (een deel van) het betaalde abonnementsgeld.

 

         Het werkgebied van Pomper Totaal Installateur B.V. strekt zich uit tot Drenthe, Friesland en Groningen met uitzondering van de Waddeneilanden. Het Serviceabonnement kan alleen betrekking hebben op een Toestel dat geïnstalleerd is binnen het werkgebied.

 

Artikel 4 - Voorwaarden en ingangsdatum

 

1.        Het Serviceabonnement kan afgesloten worden voor alles soorten ketels en leeftijden.

2.        Indien een ketel door een derden is geïnstalleerd zal er vooraf een eenmalige onderhoud en controle worden uitgevoerd om te beoordelen of het toestel in aanmerking komt voor een basis serviceabonnement, hiervoor zullen eenmalige kosten in rekening worden gebracht.

3.        Indien de ketel door Pomper Totaal Installateur B.V. is geplaats maar er geen onderhoud heeft plaatsgevonden volgens voorschriften zal er vooraf een eenmalige onderhoud en controle worden uitgevoerd om te beoordelen of het toestel in aanmerking komt voor een basis serviceabonnement, hiervoor zullen eenmalige kosten in rekening worden gebracht.

 

4.        Pomper Totaal Installateur B.V. behoudt zich het recht een aanvraag voor een Serviceabonnement af te wijzen zonder opgaaf van reden.

5.        Het Serviceabonnement gaat in op de 1e van de eerst opvolgende maand van de aanvraag datum en niet eerder dan wanneer beide partijen akkoord zijn met de aanvraag.

 


Artikel 5 – Uw verplichtingen

 

1.        U bent verplicht om er voor zorg te dragen dat Pomper Totaal Installateur B.V. nadat er een afspraak is gemaakt, ook daadwerkelijk toegang krijgt tot de locatie waar het Toestel is geplaatst,  de plaats waar de servicewerkzaamheden worden verricht bezemschoon is en (veilig) kan worden bereikt door de installateur (mede met het oog op Arbowetgeving).

 

2.        U dient zich te onthouden van handelingen of gedragingen die het Pomper Totaal Installateur B.V. bemoeilijken of verhinderen om de servicewerkzaamheden te verrichten, waar onder wordt begrepen fysiek of verbaal geweld.

3.        Indien U in strijd handelt met de leden 1 of 2 en Pomper Totaal Installateur B.V. als gevolg daarvan niet in staat is geweest om de servicewerkzaamheden te verrichten, dan bent U aan Pomper Totaal Installateur B.V. een bedrag van € 75,00 verschuldigd ter compensatie van de door Pomper Totaal Installateur B.V. onnodig gemaakte kosten. Dit bedrag is direct opeisbaar. Het verrichten van nieuwe servicewerkzaamheden wordt door Pomper Totaal Installateur B.V. opgeschort tot het moment dat U dit bedrag heeft voldaan.

 

4.        U verschaft Pomper Totaal Installateur B.V. de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de werkzaamheden benodigde energie.

5.        De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor uw rekening.

6.        Indien de Installatie niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde normen, voorschriften en regelgeving voorziet U - voor zover niet anders is overeengekomen - in herstel van het gebrek. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: De gasleidingen en be- en ontluchtingsopeningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1078 en NEN 2757; ventilatievoorzieningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1087 en de Installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de voorwaarden NEN 1010; bereikbaarheid van de gehele Installatie moet goed en Arbo technisch verantwoord zijn; uw radiatoren en leidingen mogen geen achterstallig onderhoud hebben en dienen in een goede staat van onderhoud te verkeren en goed te functioneren. Alles ter beoordeling van Pomper Totaal Installateur B.V..

 

7.        U informeert Pomper Totaal Installateur B.V. tijdig over wijzigingen van uw contact en/of bankgegevens.

 

Artikel 6 - Werkzaamheden die onder het basis serviceabonnementen van dekking zijn uitgesloten

 

1.        De volgende werkzaamheden vallen nadrukkelijk niet onder de reikwijdte van de onder artikel 3 genoemde Serviceabonnement vormen en worden volledig, inclusief arbeidsloon en materiaal, bij U in rekening gebracht:

 

§  Alle Storingen;

 

§  Alle werkzaamheden die verricht worden die buiten het reguliere onderhoud vallen;

2.        Het tussentijds bijvullen en/of ontluchten valt niet onder het Serviceabonnement.


 

Artikel 7 – Schade

 

1.        Pomper Totaal Installateur B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van het Werk hulppersonen in te schakelen, dan wel (een deel van) het werk over te dragen aan een (of meerdere) onderaannemer(s). Pomper Totaal Installateur B.V. mag daartoe overgaan zonder voorafgaande instemming van U en zonder dit aan U mede te delen.

 

2.        Pomper Totaal Installateur B.V. is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een aan Pomper Totaal Installateur B.V. toerekenbare tekortkoming. Indien Pomper Totaal Installateur B.V. voor schade aansprakelijk mocht zijn dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 50.000,- per gebeurtenis. Pomper Totaal Installateur B.V. is evenwel nimmer gehouden tot het vergoeden van bedrijfsschade, winst- of inkomstenderving daaronder begrepen, immateriële en overige indirecte schade.

 

 

3.        Pomper Totaal Installateur B.V. kan door U niet worden aangesproken op verhoogd water, gas of elektra verbruik van de Installatie

Artikel 8 - Looptijd en beëindiging

 

1.        Het Serviceabonnement heeft een minimale looptijd van 1 jaar. Het abonnement wordt vervolgens met onbepaalde tijd verlengd. U heeft na de minimale looptijd van 1 jaar het recht het Serviceabonnement met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen op te zeggen.

2.        Indien het Serviceabonnement voor het verstrijken van de minimale looptijd door U wordt opgezegd, zullen de resterende termijnen van de initiële periode in rekening worden gebracht (voortijdige beëindiging). Dat geldt ook voor het geval dat U voor het verstrijken van de minimale looptijd verhuist en om die reden het Serviceabonnement opzegt. Wel heeft u als dan de mogelijkheid om het abonnement over te laten nemen door de nieuwe eigenaar van uw woning.

 

3.        De opzegging dient schriftelijk of digitaal (info@pompertotaalinstallateur.nl) door U te worden doorgegeven aan Pomper Totaal Installateur B.V.

4.        Onverminderd het recht op ontbinding is Pomper Totaal Installateur B.V. bevoegd - zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling onzerzijds- de overeenkomst per direct tussentijds op te zeggen:

A)  Indien Pomper Totaal Installateur B.V. de servicewerkzaamheden niet kan (laten) uitvoeren omdat U in strijd handelt met artikel 5 lid 1 of 2;

 

B)  In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van U, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor U niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Pomper Totaal Installateur B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting onzerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Pomper Totaal Installateur B.V. op U zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

6.        Indien de fabrikant van het Toestel niet langer onderdelen produceert of indien de onderdelen niet langer tegen redelijke condities of binnen een redelijke termijn beschikbaar zijn voor Pomper Totaal Installateur B.V., dan is Pomper Totaal Installateur B.V. bevoegd -zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling- om deze overeenkomst tussentijds op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

 

7.        Pomper Totaal Installateur B.V. en U hebben te allen tijde de bevoegdheid, na deugdelijke ingebrekestelling, het Serviceabonnement tussentijds te ontbinden indien er sprake is van wanprestatie van Pomper Totaal Installateur B.V. dan wel van U.

 

8.        In ieder geval is er sprake van een wanprestatie indien U drie keer een betaling niet, niet volledig of niet tijdig heeft verricht.

 

9.        Indien Pomper Totaal Installateur B.V. de overeenkomst ontbindt en deze ontbinding plaatsvindt voordat de initiële looptijd van 1 jaar is verstreken (zie art. 8 lid 1 ), dan bent u gehouden om Pomper Totaal Installateur B.V. schadeloos te stellen in de vorm van betaling van een bedrag gelijk aan de voortijdige beëindiging (art. 8 lid 3). Pomper Totaal Installateur B.V. behoudt zich het recht voor om volledige schadevergoeding bij U in rekening te brengen.

 


Artikel 9 - Het tarief

 

1.        De geldende tarieven zijn terug te vinden op www.pomperti.nl

 

2.        De overeengekomen tarieven worden per 1 juli van het kalenderjaar automatisch en dus zonder dat daarvoor enige handeling of berichtgeving nodig is herzien in beginsel aan de hand van de Tabel ‘cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, Bouwnijverheid’(opvolger van de tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en installatiebedrijven) van het CBS. Pomper Totaal Installateur B.V. behoudt zich het recht voor om voor de jaarlijkse verhoging aansluiting te zoeken bij een andere Tabel of Index.

 

3.        Indien van overheidswege (prijs)maatregelen (o.a. BTW-aanpassingen) worden doorgevoerd, is Pomper Totaal Installateur B.V. gerechtigd tot doorberekening daarvan.

 

Artikel 10 - Betaling

 

1.        De aan Pomper Totaal Installateur B.V. op basis van het Serviceabonnement verschuldigde bedragen worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, per maand vooraf automatisch geïncasseerd van uw rekening. Betalingen van loon- en materiaalkosten (daar waar van toepassing) worden door Pomper Totaal Installateur B.V. apart gefactureerd.

 

2.        Indien U niet tijdig betaalt, wordt U - zonder verdere ingebrekestelling - geacht in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Pomper Totaal Installateur B.V. eenmalig een betalingsherinnering waarin zij U op uw verzuim wijst en U alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangt van deze betalingsherinnering te betalen. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Pomper Totaal Installateur B.V. rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

 

3.        Pomper Totaal Installateur B.V. is na verloop van de in lid 2 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan ons verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval zijn de daaraan verbonden redelijke buitengerechtelijke kosten voor uw rekening.

 

 

 

Artikel 11 - Privacy en gegevensbescherming

 

1.        Pomper Totaal Installateur B.V. vraagt in het kader van het aangaan van een overeenkomst of het aanbieden van een offerte om uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, analyses, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Hierbij houdt Pomper Totaal Installateur B.V. zich aan de wettelijke regels. Verzamelde gegevens zullen nimmer worden doorverkocht of verhuurd aan derden.

 

2.        Middels specifieke software en hardware is Pomper Totaal Installateur B.V. in staat om de werking van individuele Toestellen op afstand (via een digitale verbinding tussen het Toestel en een server van de fabrikant van het Toestel) te controleren door het digitaal uitlezen van gegevens. Dit systeem biedt vele voordelen. Zo kan op basis van deze gegevens worden vastgesteld of het Toestel onderhoud dan wel aanpassing c.q. reparatie behoeft, hetgeen van belang is in het kader van het Serviceabonnement.

 

In het kader van het bovenstaande doel zal Pomper Totaal Installateur B.V./de fabrikant van het Toestel gegevens, betreffende de werking, van individuele Toestellen registeren, bewerken en zo nodig (tijdelijk) opslaan voor zover deze digitaal verbonden zijn met Pomper Totaal Installateur B.V./de fabrikant van het Toestel.

 

3.        Indien U bezwaar heeft tegen de bovenbeschreven wijze van dienstverlening, dan is het aan U om Pomper Totaal Installateur B.V. hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat de digitale verbinding niet tot stand wordt gebracht.

 


Artikel 12 - Wijzigingen algemene voorwaarden en serviceabonnement

 

1.        Pomper Totaal Installateur B.V. kan de Algemene Voorwaarden, het Serviceabonnement en (de hoogte van) het tarief wijzigen. Pomper Totaal Installateur B.V. maakt zulke wijzigingen minimaal 4 weken voor invoering daarvan op genoegzame wijze bekend.

 

2.        Als een wijziging objectief in het nadeel van U is, dan heeft U het recht om het Serviceabonnement kosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum. Deze opzegging vindt schriftelijk plaats en kan uiterlijk tot de wijzigingsdatum worden gedaan.

 

3.        De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging zoals bedoeld in dit artikel:

 

-          Verhoging van een tarief conform artikel 9;

-          Technische wijzigingen in het Serviceabonnement die door Pomper Totaal Installateur B.V. op aanwijzing van de overheid zijn aangebracht.

 

Artikel 13 - Klachtenprocedure

 

Natuurlijk willen wij dat U tevreden bent over de service van Pomper Totaal Installateur B.V.. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als U vindt dat U niet naar behoren bent geholpen door een van de medewerkers van Pomper Totaal Installateur B.V. of samenwerkende installatiebedrijven dan hopen wij dat van U te vernemen. Tevreden klanten zijn van groot belang voor ons. Wij zullen op de kortst mogelijke termijn contact met U opnemen om gezamenlijk te kijken hoe wij een oplossing kunnen bieden. U kunt ons bellen, mailen of schrijven met uw klachten.

 

 

Artikel 14 - Slotbepalingen

 

1.        Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01-11-2020.

 

2.        Pomper Totaal Installateur B.V. mag haar rechten en verplichtingen uit het Serviceabonnement overdragen aan een derde zonder uw voorafgaande toestemming. De onderhavige voorwaarden en de tussen Pomper Totaal Installateur B.V. en U gesloten overeenkomst(en) blijven van kracht indien de rechtsvorm van Pomper Totaal Installateur B.V. wordt omgezet in een andere of indien Pomper Totaal Installateur B.V. haar onderneming of een deel daarvan overdraagt, splitst of fuseert.

 

3.        In geval van tegenstrijdigheid tussen het in het aanbod dan wel overeenkomst en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert het in het aanbod dan wel overeenkomst bepaalde.

 

4.        In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal Pomper Totaal Installateur B.V. met inachtneming van de bedoeling van Partijen en de redelijkheid en billijkheid de geconstateerde leemte invullen.

5.        Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan zal/zullen deze worden vervangen door een bepaling die zoveel als rechtens is toegestaan overeenkomt met de strekking van de nietige/vernietigbare bepaling.