Algemene voorwaarden – Verhuur CV ketel

Algemene voorwaarden - Verhuur CV ketel

 • Op alle aanvragen en overeenkomsten voor de huur van CV-ketels van Pomper Totaal Installateur B.V. zijn deze huurvoorwaarden van toepassing.

  Artikel 1 - Definities

  1. Begrippen die zijn geschreven met een hoofdletter hebben de volgende betekenis:

   

  Pomper Totaal Installateur B.V.: Pomper Totaal Installateur B.V.  en de namens Pomper Totaal Installateur B.V. optredende installatiebedrijven.

  Toestel: De complete CV-ketel (een apparaat ten behoeve van verwarmen en leveren van warm water) zoals door de betreffende fabrikant geleverd.

  Standaard Installatie:

  Het plaatsen/installeren van een Toestel zoals door de fabrikant geleverd plus: het aanpassen/vervangen van;

  • de gasleiding, inclusief de gaskraan*.

  • de koud- en warmwateraansluiting, inclusief de inlaatcombinatie*;

  • de cv-aansluitingen tot aan de eerste koppeling, afsluiter of verdeler *;

  • de rookgasafvoer, van kunststof, aluminium of roestvrij staal;

  • de vulkraan, het overstort ventiel en het expansievat (behorende tot het standaard installatiepakket), mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als de CV Ketel.

  *tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van de CV-ketel gemeten

  Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan het Toestel en/of componenten vallende binnen de Standaard Installatie die nodig zijn voor het ongestoord functioneren ervan of voor de veiligheid;

  Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) het Toestel of een component vallende binnen de Standaard Installatie, als gevolg waarvan een goed functioneren ervan onmogelijk is geworden.

  Artikel 2 - Aanbod

  1.            Pomper Totaal Installateur B.V. bied diverse CV-ketels te huur aan.

  2.            Wanneer er bijzondere voorwaarden zijn, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Tenzij anders vermeld geldt een offerte maximaal 30 dagen.

  3.            De aangeboden huurprijs per maand omvat de huur en installatie van het Toestel inclusief Onderhoud en het verhelpen van Storingen gedurende de looptijd van de huurovereenkomst.

  4.            Pomper Totaal Installateur B.V. geeft zo gauw als het bekend is, maar in ieder geval vóór plaatsing van het Toestel, een gespecificeerde kostenopgave wanneer voor het installeren meer gedaan moet worden dan valt onder de Standaard Installatie. De meerprijs van deze werkzaamheden kan niet in de huurprijs worden verrekend en moet via een éénmalige betaling worden voldaan.

  5.            Om gebruik te kunnen maken van een huuraanbod moet u eigenaar zijn van de woning waarin het Toestel wordt geplaatst.

  6.            In opdracht van Pomper Totaal Installateur B.V. kan een credit-check worden uitgevoerd. Pomper Totaal Installateur B.V. behoudt zich het recht voor op basis van de uitkomst hiervan het aangaan van een huur overeenkomst af te wijzen of te ontbinden.


   

  Artikel 3 – Herroepingsrecht

  1.            U kunt de huurovereenkomst binnen 14 dagen na het sluiten alsnog zonder opgaaf van redenen ontbinden. Dit kan via een e-mail aan info@pompertotaalinstallateur.nl of via de telefoon 0592-412567.

  2.            Alleen wanneer u hier uitdrukkelijk om verzoekt zal Pomper Totaal Installateur B.V. al binnen de bedenktermijn met de uitvoering kunnen beginnen. U verklaart afstand te doen van uw recht tot ontbinding zodra Pomper Totaal Installateur B.V. het Toestel heeft geïnstalleerd.

  3.            Wanneer Pomper Totaal Installateur B.V. op uw verzoek tijdens de bedenktermijn begint met de uitvoering en u de overeenkomst alsnog ontbindt, dan brengt Pomper Totaal Installateur B.V. de redelijke kosten van het reeds geleverde bij u in rekening.

  Artikel 4 – Ingangsdatum en looptijd

  1.            De huurovereenkomst begint direct na oplevering van het Toestel en loopt tenminste 120 volle maanden.

  2.            Tegen het einde van de looptijd doet Pomper Totaal Installateur B.V. u een voorstel voor overname van het Toestel of voor verwijdering van het Toestel of voor de huur van een nieuw Toestel.

  Artikel 5 – Plaatsing

  1.            Pomper Totaal Installateur B.V. en u bepalen in onderling overleg de plaats van het Toestel (bij Standaard Installatie de plaats van het te vervangen Toestel) en de leidingaanleg. Daarbij worden de geldende wettelijke plaatsingsvoorschriften en de plaatsingsinstructie van de fabrikant opgevolgd.

  2.            Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Pomper Totaal Installateur B.V. het gehuurde Toestel te verplaatsen of wijzigingen aan te brengen in het leidingwerk zoals omschreven en vallend onder de Standaard Installatie.

  3.            U bent zelf verantwoordelijk voor de aanleg en werking van de verdere binnen installatie (radiatoren, vloerverwarming, etc.).

  Artikel 6 – Huurprijs / betaling

  1.            De huur wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, per maand middels automatische incasso afgeschreven van uw rekening.

  2.            De eerste huurtermijn is verschuldigd over de maand volgend op die waarin het Toestel is afgeleverd en geplaatst.

  3.            Wanneer er meermalen problemen zijn met het betalen van de huur, kan Pomper Totaal Installateur B.V. u vragen de verschuldigde bedragen op een andere, door Pomper Totaal Installateur B.V. aangegeven, wijze te voldoen. Eventuele extra kosten van die andere betaalwijze zijn voor uw rekening.

  4.            Bij niet-tijdige betaling (o.a. storno van de incasso), wordt u– zonder verdere ingebrekestelling – geacht in verzuim te verkeren. Pomper Totaal Installateur B.V. zal u eenmalig een betalingsherinnering sturen waarin u wordt geïnformeerd wat de gevolgen van niet-tijdige betaling zijn. U krijgt hierbij de gelegenheid om alsnog binnen 14 dagen zelf de betaling te verzorgen.

  5.            De gevolgen van niet-tijdige betaling kunnen zijn dat u wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt en eventueel dat de overeenkomst door Pomper Totaal Installateur B.V. beëindigd wordt.

  6.            Het niet gebruiken van het Toestel (bijvoorbeeld door afwezigheid), levert geen geldige reden op om de huur niet of later te betalen.

  7.            Pomper Totaal Installateur B.V. kan de maandelijkse huurprijs periodiek (jaarlijks per 1 juli) aanpassen. De basis voor de aanpassing (middels indexatie) is in beginsel de tabel “Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven” van het CBS.

  8.            Indien van overheidswege (prijs)maatregelen (o.a. BTW aanpassingen) worden doorgevoerd, is Pomper Totaal Installateur B.V. gerechtigd tot doorberekening daarvan.

  Artikel 7 – Tussentijdse beëindiging

  1.            De huurovereenkomst kan op uw verzoek na 12 maanden worden beëindigd op voorwaarde dat het Toestel in eigendom wordt overgenomen. In dat geval is er een vergoeding verschuldigd bestaande uit de Restwaarde. Onder Restwaarde wordt verstaan: de door Pomper Totaal Installateur B.V. berekende prijs volgens de meegeleverde offerte gedeeld door 120 keer het aantal resterende maanden van de looptijd (offerteprijs/120 x aantal resterende maanden) De Restwaarde op het moment van overname wordt eventueel vermeerderd of gecorrigeerd met het dan geldende BTW-tarief. Er geldt dus geen boete of afkoop van huurtermijnen. De eigendom van het Toestel gaat over na betaling van de vergoeding. Het verzoek tot beëindiging kan schriftelijk of per e-mail worden gedaan.

  2.            Bij overlijden blijft de huurovereenkomst in beginsel volledig van kracht en zijn de huurtermijnen door de erfgenamen verschuldigd. Tussentijdse beëindiging tegen een vergoeding zoals beschreven onder lid 1 van dit artikel is in dit geval mogelijk.

  3.            Bij verkoop van het pand kan de huurovereenkomst worden voortgezet met de opvolgende eigenaar. Pomper Totaal Installateur B.V. behoudt zich wel het recht voor de nieuwe huurder te toetsen conform hetgeen beschreven in artikel 2, lid 6.

  4.            Bij verkoop en verhuizing dient u Pomper Totaal Installateur B.V. tenminste één maand van tevoren schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen en aan te geven of de huurovereenkomst wordt voortgezet met de opvolgend eigenaar of wordt beëindigd.

  5.            Pomper Totaal Installateur B.V. is bevoegd de huurovereenkomst tussentijds te ontbinden wanneer u in verzuim bent wegens niet-tijdige betaling, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement raakt of wanneer er beslag wordt gelegd op uw goederen. In deze gevallen heeft Pomper Totaal Installateur B.V. recht op een vergoeding zoals beschreven onder lid 1 van dit artikel.

  6.            Bij tussentijdse beëindiging in de loop van de maand blijft de huurprijs over die maand volledig verschuldigd.

  Artikel 8 – Onderhoud en Storingen

  1.                   Pomper Totaal Installateur B.V. verplicht zich

  • het Toestel zodanig te onderhouden dat deze veilig, doelmatig en bedrijfszeker kan functioneren;

  • Storingen zo spoedig mogelijk op te volgen, uiterlijk binnen 24 uur na aanmelding, tenzij het spoedeisende karakter ontbreekt. Storingen met een niet-spoedeisend karakter worden in overleg met u verholpen.

  2.            U verplicht zich als huurder:

  • het Toestel enkel voor huishoudelijk gebruik te gebruiken en de door Pomper Totaal Installateur B.V. en/of fabrikant gegeven aanwijzingen voor het gebruik op te volgen;

  • het niet of niet behoorlijk functioneren van het Toestel onmiddellijk te melden aan Pomper Totaal Installateur B.V.. Storingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden gemeld op het algemene storingsnummer 0592-412567;

  • geen wijzigingen aan het toestel aan te (laten) brengen en daaraan geen controle-, onderhoud- of herstelwerkzaamheden te (laten) verrichten anders dan door Pomper Totaal Installateur B.V.;

  • personeel van Pomper Totaal Installateur B.V. in de gelegenheid te stellen (zo vaak als Pomper Totaal Installateur B.V. nodig acht) het Toestel te controleren, onderhouden, herstellen of verwijderen;

  • ervoor te zorgen dat het Toestel goed bereikbaar is en blijft (eventuele luiken, schotten en dergelijke dienen zonder gebruik te maken van gereedschap te verwijderen te zijn);

  • het Toestel te behoeden tegen beschadiging, waaronder bevriezing;

  • zorg te dragen voor een adequate verzekering van de CV-ketel (al dan niet vallend onder de normale inboedel- en/of opstalverzekering).

  3.            De volgende storingen vallen niet onder de huurprijs en worden volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon, materiaal en voorrijkosten, bij u in rekening gebracht:

  • storingen door te veel/onvoldoende water of te veel lucht in de Installatie (het bijvullen en ontluchten van de installatie moet u zelf doen);

  • storingen aan onderdelen (leidingen, appendages, etc) die niet behoren tot de Standaard Installatie;

  • storingen als gevolg van het door uw toedoen niet kunnen uitvoeren van onderhoud;

  • storingen die zijn ontstaan doordat er geen of een onjuiste elektrische spanning of geen gas of gasvoordruk aanwezig is op het Toestel;

  • storingen aan de programma’s van de kamerthermostaat en/of temperatuurregeling;

  • storingen als gevolg van niet door Pomper Totaal Installateur B.V. of haar installateurs aangebrachte wijzigingen aan de Standaard Installatie die de goede werking van het Toestel nadelig kunnen beïnvloeden en/of onbereikbaar maken;

  • storingen die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing, bevuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet of andere oorzaken van buitenaf;

  • storingen door onzorgvuldige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars of door onjuiste instellingen;

  • storingen door verstopping, door kalkafzetting en diffusie;

  • storingen in vervuilde rookgaskanalen en in rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt.

  4.            Uitgesloten van onderhoud- en/of reparatieverplichting door Pomper Totaal Installateur B.V. zijn esthetische schades zoals, krassen, deukjes en dergelijke.

  Artikel 9 - Schade

  1.            Pomper Totaal Installateur B.V. is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een aan Pomper Totaal Installateur B.V. toerekenbare tekortkoming. Indien Pomper Totaal Installateur B.V. voor schade aansprakelijk mocht zijn dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 50.000,- per gebeurtenis. Pomper Totaal Installateur B.V. is evenwel nimmer gehouden tot het vergoeden van bedrijfsschade, winst- of inkomstenderving daaronder begrepen, immateriële en overige indirecte schade.

  2.            U vrijwaart Pomper Totaal Installateur B.V. tegen alle aanspraken van derden jegens Pomper Totaal Installateur B.V. inzake vergoeding van schade als bedoeld in dit artikel.

  3.            U bent aansprakelijk voor alle door u of derden toegebrachte schade aan het Toestel en alle schade als gevolg van het verloren gaan of onbruikbaar worden van het toestel door brand, bevriezing, diefstal of anderszins.


   

  Artikel 10 – Eigendom van het Toestel

  1.            Het Toestel is eigendom van Pomper Totaal Installateur B.V.. U mag het Toestel niet verkopen, verpanden of op andere wijze vervreemden of bezwaren.

  2.            U bent verplicht Pomper Totaal Installateur B.V. in de gelegenheid te stellen het Toestel te verwijderen indien Pomper Totaal Installateur B.V. dat, mede in verband met de uitvoering van de huurovereenkomst, noodzakelijk acht.

  3.            Indien de huurovereenkomst om welke reden dan ook is komen te eindigen en de eigendom van het Toestel niet aan u is overgedragen, heeft Pomper Totaal Installateur B.V. het recht het Toestel te blokkeren en/of weg te nemen zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Verwijdering van het Toestel mag uitsluitend door een door Pomper Totaal Installateur B.V. aangewezen monteur plaatsvinden. Bij blokkering wordt het Toestel door Pomper Totaal Installateur B.V. uitgeschakeld en is daarmee niet meer te gebruiken. U bent verplicht Pomper Totaal Installateur B.V. toe te laten tot de ruimte waarin het Toestel is geplaatst.

  4.            Indien Pomper Totaal Installateur B.V. wordt belemmerd bij het verwijderen van het Toestel wordt u een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 320,- verschuldigd, onverminderd de verplichting tot betaling van de te verschijnen huurvergoedingen en vergoeding van de schade die Pomper Totaal Installateur B.V. mocht hebben geleden of zal lijden doordat Pomper Totaal Installateur B.V. het Toestel niet kan verwijderen.

  5.            Pomper Totaal Installateur B.V. verricht alleen die werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de verwijdering van het Toestel en is niet gehouden tot het verrichten of laten verrichten van werkzaamheden om muren, plafonds, leidingen, kranen etcetera in de oorspronkelijke staat te herstellen.

  6.            U bent verplicht Pomper Totaal Installateur B.V. onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u failliet wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of enig beslag op uw goederen wordt gelegd, en voorts om onverwijld aan de curator, bewindvoerder of deurwaarder mee te delen dat het Toestel eigendom is van Pomper Totaal Installateur B.V..

  7.            Bij verkoop van de woning dient u de koper mee te delen dat het Toestel op huurbasis is verstrekt en dat dit met toebehoren eigendom is van Pomper Totaal Installateur B.V. (zie ook artikel 7, leden 3 en 4).

  Artikel 11 – Privacy- en gegevensbescherming

  1.            Middels specifieke software en hardware is Pomper Totaal Installateur B.V. in staat om de werking van individuele CV-ketels op afstand (via een digitale verbinding tussen de CV-ketel en een server) te controleren door het digitaal uitlezen van gegevens. Dit systeem biedt vele voordelen. Zo kan op basis van deze gegevens worden vastgesteld of een ketel onderhoud dan wel aanpassing c.q. reparatie behoeft.

  2.            In het kader van het bovenstaande doel zal Pomper Totaal Installateur B.V. gegevens, betreffende de werking, van individuele CV-ketels registeren, bewerken en zo nodig (tijdelijk) opslaan voor zover deze digitaal verbonden zijn met Pomper Totaal Installateur B.V.

  3.            De informatie die Pomper Totaal Installateur B.V. verzamelt, wordt uitsluitend gebruikt om haar eigen dienstverlening te kunnen verrichten en te verbeteren en persoonlijke gegevens zullen nimmer worden doorverkocht of verhuurd aan derden.

  Artikel 12 - Wijzigingen huurvoorwaarden en huurovereenkomst

  1.            Pomper Totaal Installateur B.V. kan de Huurvoorwaarden alsmede de van toepassing zijnde tarieven wijzigen. De wijzigingen worden voor invoering daarvan bekendgemaakt.

  2.            Wijzigingen gelden ook ten aanzien van de op dat moment reeds bestaande huurovereenkomsten.

  3.            Pomper Totaal Installateur B.V. mag haar rechten en verplichtingen overdragen aan een derde zonder uw voorafgaande toestemming, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.

  4.            Indien u een redelijke grond heeft om niet in te stemmen met een wijziging dan kunt u binnen 2 maanden na de bekendmaking de huurovereenkomst tussentijds beëindigen door opzegging en betaling van de vergoeding als genoemd in artikel 7.

  5.            De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel:

  • verhoging van een tarief conform artikel 6 lid 7;

  • wijzigingen in de overeenkomst of voorwaarden die door Pomper Totaal Installateur B.V. naar aanleiding van een wijziging in de regelgeving zijn aangebracht.

  Artikel 13 - Pomper Totaal Installateur B.V. klachtenprocedure

  Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over de service van Pomper Totaal Installateur B.V.. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als u vindt dat u niet naar behoren bent geholpen door een van de medewerkers van Pomper Totaal Installateur B.V. of door een van de medewerkers van onze installateurs dan hopen wij dat van u te vernemen. Tevreden klanten zijn van groot belang voor ons. Wij zullen op de kortst mogelijke termijn contact met u opnemen om gezamenlijk te kijken hoe wij een oplossing kunnen bieden. U kunt ons bellen, mailen of schrijven met uw klachten.

   

  Artikel 14 - Slotbepalingen

  1.            Deze Huurvoorwaarden Pomper Totaal Installateur B.V. treden in werking op 01-11-2020.

  2.            In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal Pomper Totaal Installateur B.V. met inachtneming van de bedoeling van Partijen en de redelijkheid en billijkheid de geconstateerde leemte invullen.

  3.            Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan zal/zullen deze worden vervangen door een bepaling die zoveel als rechtens is toegestaan overeenkomt met de strekking van de nietige/vernietigbare bepaling.